Liten flicka i klänning i disigt bergslandskap.

FN:s Agenda 2030:
Ingen människa ska lämnas utanför

År 2015 publicerades Agenda 2030,
FN:s dittills mest ambitiösa plan för hållbar utveckling.
Handlingsplanen gäller FN:s samtliga medlemsländer,
och avsikten är att förbättra de ekonomiska, sociala
och miljöpolitiska förhållandena överallt i världen.

Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdomen i världen.
Andra viktiga målsättningar är att
• säkerställa de mänskliga rättigheterna
• främja jämställdheten mellan könen
• säkerställa hälsa och främja välbefinnande
• värna om naturtillgångarna och skydda miljön.

Kulturarvet är en viktig del av den hållbara utvecklingen.
Som bäst är det när kulturen främjar hållbar utveckling
och den hållbara utvecklingen stärker kulturen.
Inom UNESCO har man sett en tydlig koppling
mellan det [immateriella] kulturarvet och Agenda 2030.

FN:s generalförsamling har framhållit att
alla kulturer kan bidra till hållbar utveckling.
Hållbar utveckling handlar om att var och en
kan värna om den kulturella mångfalden.
Slik utveckling kan exempelvis bidra till förståelse kulturer emellan.
Samarbete befrämjar fred och mänskliga rättigheter.

FN kommer noggrant att följa upp hur man lyckas
genomföra hållbar utveckling inom ramarna för Agenda 2030.
På samma sätt som man har lyckats med mångt och mycket
under de senaste årtiondena, vill FN även nu lyckas.
Till exempel:

• Den extrema fattigdomen minskade med
50 procent under åren 1999–2015.
• År 1990 var mer än 23 procent [av befolkningen]
i utvecklingsländerna undernärda.
År 2014 var de undernärda
något färre än 13 procent.
• Dödligheten bland barn under fem år minskade
åren 1990–2014 med mer än 50 procent.

Coronapandemin har satt en käpp i hjulet
för främjandet av hållbar utveckling.
Därför krävs nu stora ansträngningar
för att uppnå målen.

Agenda 2030 omfattar sammanlagt
17 globala mål och 169 delmål.
Målen följs upp med 200 globala mätare,
som vi använder oss av överallt i världen.
För att nå målen krävs att regeringar, medborgarorganisationer,
den privata sektorn och lokal förvaltning drar sitt strå till stacken.
Viktigt för Agenda 2030 är löftet
“att ingen ska lämnas utanför “.

Med gemensamma mål kan vi alla bidra till hållbar utveckling.
Också du.

Läs mer om FN:s mål för hållbar utveckling.

En urbaniserad värld

Mer än hälften av jordens befolkning
bor nu i städer.
Urbaniseringen ökar snabbt i utvecklingsländerna.
Man har beräknat att mer än dubbelt så många
som nu kommer att bo i städer om
20 år, det vill säga 4 miljarder människor.

Läs mer

Människor har samlats kring plastborden på ett kafé. Det är mycket folk här. Bilar på en parkering i bakgrunden. Vid horisonten kan vi urskilja ett torn.
Back to top